วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556
โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานคนพิการ


ประจำภาคเรียนที่    ปีการศึกษา  ๒๕๕๕ 


 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก


 

 

๑.หลักการและเหตุผล


            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก  ได้จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการในอำเภอหล่มสัก  ตามนโยบาย  ของรัฐบาล การศึกษาพื้นฐานเป็นกิจกรรมหลักอีกกิจกรรมหนึ่งของการศึกษานอกโรงเรียน  ที่จัดให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษคนพิการ  ทั้ง ๓  ระดับ  คือ    ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก   จึงได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาคนพิการการศึกษาพื้นฐาน ภาคเรียนที่   ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เพื่อให้นักศึกษาพื้นฐานมีความรู้กระบวนการการเรียนการสอนของการศึกษานอกโรงเรียน  และมีคุณธรรม  สามรถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

                 ๒.วัตถุประสงค์

 ๑.พื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน

๒.พื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมและสามรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

๓.เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

        ๓.เป้าหมาย

        เชิงปริมาณ

        -   นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก   ที่เข้าร่วมโครงการ   จำนวน  ๔๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 %

        เชิงคุณภาพ

        -   นักศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนการสอน  เพื่อให้ปฏิบัติตนตามกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร  ๒๕๕๕๑ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

              ๔.วิธีการดำเนินโครงการ

กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
๑.  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
แจ้งคณะกรรมการ / ครู กศน.   ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการ
ผอ.กศน  ครูและบุคลากร กศน.
อำเภอหล่มสัก
  ๒๒  พ.ย.  ๒๕๕๕
-
๒.  ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการจัดทำโครงการ
เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ
เจ้าหน้าที่งานพื้นฐาน
  ๒๒  พ.ย.  ๒๕๕๕ 
-
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ
เพื่อได้รับอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงาน
จำนวน ๑  โครงการ
 ๒๓  พ.ย.  ๒๕๕๕
-
กิจกรรม
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และครู กศน.  องค์กรนักศึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดโครงการให้กับเจ้าหน้าที่  ครู  กศน. และองค์กรนักศึกษา
 ผอ. ครูเจ้าหน้าที่
ครู กศน.จำนวน ๓๒ คน
๒๓  พ.ย.  ๒๕๕๕
-
๕. จัดดำเนินการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอบรม
จำนวน  ๔๒  คน
 ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๕
-
๖. สรุปผลโครงการ / รายงานผลโครงการ
เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการจัดทำโครงการดังกล่าว
จำนวน  ๑ โครงการ
   ธ.ค. ๒๕๕๕
-

 

  ๖.  งบประมาณ

                            -                                                               
  ๗.  ระยะเวลาการดำเนินงาน

             วันที่   ๒๗  พฤศจิกายน     พ .ศ.๒๕๕๕         

  ๘. สถานที่ดำเนินงาน

                           กศน.ตำบลบ้านหวาย  ตำบลบ้านหวาย  อำเภอหล่มสัก  จังหวัดเพชรบูรณ์

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๑.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก

๒. นางสาวชมพูนุท  จันคำ                ครู  กศน.ตำบลบ้านหวาย

๓. นางสาวกาญจนา  อุปการ์             ครู  กศน.ตำบลบ้านติ้ว

๔. นางจุมลี   กวยลี                            ครู  กศน.ตำบลบ้านโสก

             ๕. นางสาวสายฝน  จันคำ                  ครูผู้สอนคนพิการ

             ๖. นางสาวรัชฎาวรรณ   สิมคำ          ครูผู้สอนคนพิการ

๑๐. ผลสัมฤทธิ์โครงการ

              ผลผลิต    - นักศึกษาคนพิการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำภาคเรียนที่    ปีการศึกษา ๒๕๕๕    

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสักที่เข้าร่วมโครงการ   จำนวน  ๔๒  คน

            ผลลัพธ์      -   นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก                                           ที่เข้าร่วมโครงการ   มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้ปฏิบัติตนตามกระบวนการเรียนรู้หลักสูตร  ๒๕๕๑ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

๑๑.  การประเมินผลโครงการ

-          สังเกต

-          ซักถาม

-          สรุปรายงานผลโครงการ

๑๒.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักศึกษาคนพิการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหล่มสัก   ที่เข้าร่วมโครงการ  มีความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการเรียนการสอน  มีคุณธรรม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ลงชื่อ........................................................ .ผู้เขียนโครงการ

                                                            (นางสาวรัชฎาวรรณ    สิมคำ)

                                                                    ครูผู้สอนคนพิการ

 

 

ลงชื่อ........................................................  ผู้เสนอโครงการ

                            (นางสาวหยาดพิรุณ  สุปัญญา)

                                                      ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

       ( นางวนิดา   มั่นคง )

                                                            บรรณารักษ์ปฏิบัติการ

 

 

                                           ลงชื่อ......................................................ผู้อนุมัติโครงการ

       (นายวิวัฒน์  ด้วงทอง)

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอหล่มสัก

 

 

 

 
 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น